Storitve

PREDSTAVITEV (POMEMBNOSTI) DELOVANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE

Izvajanje dimnikarske službe ima korenine že v času Marije Terezije, ki je dimnikarstvo uvedla prvenstveno zaradi požarne varnosti. Skozi zgodovino in tehnološki razvoj se je panoga prilagajala zahtevam časa. Tako je dandanes vloga in namen dimnikarske panoge razširjena na preventivno delovanje na področju požarne varnosti, varstva zdravja, varstva okolja ter učinkovite rabe energije.

Dimnikarske storitve se zaradi narave in pomena dela umeščajo med storitve splošnega pomena. Gre namreč za panogo, ki vpliva na enega izmed minimalnih standardov bivanja v državi.

Z rednimi storitvami strokovni izvajalci dimnikarskih storitev skrbimo za:

  • nadzor nad pravilnostjo vgradenj kurilnih in dimovodnih naprav (storitev prvega pregleda)
  • očiščenost kurilnih in dimovodnih naprav,
  • nadzor nad izpusti oz. izvajanje meritev emisije dimnih plinov
  • varno delovanje kurilnih in dimovodnih naprav (storitev letnega pregleda) svetovanje.

Kurilne naprave sodijo med nevarne naprave, saj v njih poteka proces zgorevanja, ki je človeku lahko škodljiv               (dimniški požari, eksplozije, zastrupitve ….pretekli dogodki nas na to opominjajo). V času in z vidika pomanjkanja sredstev je na mestu pojasniti, da je sleherni tragični dogodek povezan tudi s stroški z naslova zdravljenja ali gasilske intervencije.

Iz navedenega sledi, da je nadzor nad kurilnimi, dimovodnimi in prezračevalnimi napravami izjemno pomemben, zlasti tudi z vidika onesnaževanja okolja in učinkovite rabe energije (raven CO2 – ogljikovega dioksida; Kjotski protokol).

Naše delo ni le čiščenje, ampak je izvajanje pregledov in ob ugotovitvi nepravilnosti (ki ogroža varnost) omejeno izključno na opozarjanje uporabnika kurilne naprave in obveščanje pristojnih organov. V primeru pasivnosti uporabnika in zlasti inšpekcijskih služb, napredka na področju varnosti in učinkovite rabe energije ni možno pričakovati.

Cilji izvajanja dimnikarskih storitev

Cilji izvajanja dimnikarskih storitev je skrb za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarna varnost ter energetska učinkovitost malih kurilnih naprav. Delovanje malih kurilnih naprav je namreč povezano z znatnimi vplivi na okolje, pri čemer posebej izstopajo visoke emisije delcev, pri katerih delež malih kurilnih naprav okvirno znaša petino celotnih imisij v Sloveniji. Tudi v porabi končne energije in s tem povezanimi emisijami toplogrednih plinov imajo male kurilne naprave pomemben delež.

Pravilno izvajanje dimnikarskih storitev pripomore k zmanjšanju onesnaževanja in manjši porabi goriv, doseganju  področjih podnebnih sprememb, kakovosti zraka in energetske učinkovitosti. Del stroškov, povezanih z nadzorom in oskrbo malih kurilnih naprav, se končnemu uporabniku povrne zaradi manjših izdatkov za goriva. Primerno stanje malih kurilnih naprav in odvodnikov dimnih plinov pa je ne nazadnje bistveno tudi za zagotavljanje požarne varnosti in s tem za varovanje zdravja in premoženja tako uporabnikov kurilnih naprav kot drugih.

Čiščenje naprav dimnikar opravi zaradi odstranjevanja oblog saj, katranskih oblog, oblog pepela in prahu ter preostalih oblog s površin za čiščenje, zaradi zagotavljanja neoporečne uporabe naprav z vidika varovanja človekovega zdravja, požarne varnosti, varstva okolja in racionalne porabe goriv.  

Pregledovanje kurilnih naprav zagotavlja pogoje za njihovo tehnično brezhibno obratovanje,  zaradi zagotavljanja neoporečne uporabe naprav z vidika varovanja človekovega zdravja, požarne varnosti, varstva okolja in racionalne porabe goriv.

Meritve emisij dimnih plinov se izvede z namenom preprečevanja obratovanja novih ali rekonstruiranih kurilnih naprav in obratovanja obstoječih, ki bi presegalo mejne vrednosti emisij in toplotnih izgub z dimnimi plini zaradi neustrezne naprave kot tipskega proizvoda, neustreznih nastavitev parametrov zgorevanja, slabega vzdrževanja ali poškodb na napravi.

Povzetek:

Dimnikarske storitve obsegajo pregledovanje in čiščenje malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve dimnih plinov, odstranjevanje katranskih oblog in evidentiranje podatkov v evidenco.