Nasveti za varno uporabo, vgradnjo in rekonstrukcijo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

Pred nakupom in vgradnjo nove kurilne naprave si pridobite mnenje izbrane dimnikarske družbe.

Dimnikar svetuje in preveri tehnične pogoje za vgradnjo kurilnih naprav in/ali dimnika. Prava usmeritev in odločitev na tej točki vam lahko prihrani veliko zapletov in stroškov, saj je kasnejše popravljanje in spreminjanje zamudno ter drago. S predhodnim mnenjem dimnikarske službe se je možno izogniti morebitnim napakam ali nedoslednostim že pred začetkom del.

Vgradite kurilno napravo in dimnik z ustreznimi tehničnimi lastnostmi, in sicer skladno z navodili proizvajalca oziroma predpisi.

Izberite kurilno napravo, ki ni odvisna od zraka v prostoru oz. je njen dovod zgorevalnega zraka od zunaj speljan neposredno v kurišče. Današnji način gradnje/sanacije stavb namreč ne omogoča varnega, pravilnega in učinkovitega delovanja kurilnih naprav, ki porabljajo zrak iz prostora. Pozorni bodite na to, da ima kurilna naprava, za katero se odločate, certifikat/dokazilo, ki je potrdilo o proizvodnji in kakovosti te kurilne naprave ter njene skladnosti z zahtevanimi standardi. Posebej preverite, ali bo nova kurilna naprava primerna za priključitev na dimnik, ki je morda že v stavbi (predhodno mnenje dimnikarja).

Prvi pregled dimnikarske službe in prijava kurilne naprave

Vsako kurilno napravo, ki je na novo vgrajena ali začne na novo delovati, je po zakonu obvezno  prijaviti pooblaščenemu dimnikarju. Dimnikar opravi t.i. prvi pregled, pri katerem  preveri, ali je kurilna naprava (kot celota) resnično vgrajena tako, da lahko varno, pravilno in učinkovito deluje, oz./ter ali so bila ob vgradnji upoštevana navodila proizvajalca, vsi zakonski predpisi, standardi in tehnični predpisi. Dimnikar bo vašo kurilno napravo vnesel v evidenco, tako da jo bo lahko tudi redno vzdrževal in pregledoval. Dimnikar ne more skrbeti za kurilne naprave, o katerih ni obveščen. Priporočamo vam, da se izvede pregled pred uporabo vsake kurilne naprave, ki ni obratovala že dalj časa.

Pravilna in varna uporaba kurilnih naprav

Za dolgoletno varno uporabo kurilne naprave je ključnega pomena, da jo pravilno in pazljivo uporabljate. To pomeni, da uporabljate ustrezno gorivo, skrbite za dovod zraka ter upoštevate vsa navodila proizvajalca. Le na tak način boste prihranili pri gorivu in zmanjšali onesnaževanje okolja.

  • Pri postavitvi kurilne naprave in dimnika upoštevajte zahtevane odmike od gorljivih snovi.
  • Tla in stene okoli kurilne naprave morajo biti iz negorljivih materialov.
  • Kurilna naprava naj bo, glede na vrsto goriva, priključena na ustrezen dimnik.
  • Če kurite z drvmi, za kurjenje uporabljajte suh les. Peleti morajo biti ustrezno certificirani, lesni sekanci pa ustrezno hranjeni in iz čim boljšega materiala. Vsebnost vode v lesu ne sme biti večja od 25 %.
  • Centralne kurilne naprave, ki imajo ročno nalaganje goriva, morajo biti opremljene z vodnim toplotnim zbiralnikom. Tako zagotovite, da les v kurišču v celoti gori pri polnem zgorevanju.
  • V kurilni napravi nikoli ne zažigajte kartona, dekorativnega papirja, robčkov ali novoletnih jelk − goreči delci se dvignejo v dimnik in lahko vžgejo obloge.
  • Podstrešje naj bo pospravljeno. V bližini dimnika, dimniških vratc, veznih elementov in kurilne naprave ne hranite gorljivih materialov.
  • Bivalne prostore, v katerih nahajajo kurilne naprave odvisne od zraka v prostoru, opremiti z javljalniki ogljikovega monoksida.
  • Če imate v bivalnem prostoru vgrajeno kurilno napravo in kuhinjsko napo, se je potrebno izogniti skupnemu delovanju le teh, saj istočasno obratovanje ustvari podtlak, kar pomeni, da se dimni plini iz kurilne naprave odsesavajo v prostor (obe napravi za svoje delovanje potrebujeta dovod svežega zraka).

Schornsteintechnik Kamintechnik Hasenclever Kamin Video, Kaminofen und Dunstabzugshaube in einem Geb – YouTube

Kurilno napravo in z njo povezane dimne vode, zračnike, pomožne naprave redno pregledujte in čistite skladno s predpisi, ki urejajo dimnikarsko službo.

Redno čiščenje in vzdrževanje kurilnih, dimovodnih ter prezračevalnih naprav ne pomeni le požarne varnosti, ampak tudi prihranek pri energiji ter manjše izpuste škodljivih emisij v ozračje. Vsak milimeter oblog v kurilni napravi zniža njen izkoristek za 4 – 6 %, kar pomeni večjo porabo goriva. Do vseh delov za čiščenje kurilne naprave, dimovoda in dimnika mora biti omogočen stalen, prost in varen dostop. To je še posebej pomembno v primeru intervencij, ko so pomembne sekunde.

Kurilne naprave, dimnike in zračnike je treba redno pregledovati. Letni pregled se opravi enkrat letno. Dimnikar ob letnem pregledu preveri ali so še vzpostavljeni pogoji za varno, pravilno in učinkovito delovanje naprav. Prav tako preveri morebitne spremembe na napravah in druge tehnične lastnosti, ki lahko vplivajo na delovanje. Morebitne nepravilnosti dimnikar zapiše na zapisnik o letnem pregledu.