Meritev dimne emisije

Meritev emisije dimnih plinov

Meritve emisij dimnih plinov se opravijo zaradi preverjanja, ali kurilne naprave presegajo predpisane mejne vrednosti izpustov. Emisije dimnih plinov so pokazatelj, kako so naprave vzdrževane, kar je še posebej pomembno za kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, kot so npr. bivalni prostori.
V kolikor izmerjene emisije presegajo mejne vrednosti, smo dolžni uporabnika pisno opozorilo in mu podati rok za odpravo pomanjkljivosti.

Namen meritev emisij dimnih plinov je preprečiti, da bi se vgrajevale kurilne naprave, ki presegajo mejne vrednosti, da se zagotovi njihovo vzdrževanje in nastavitev parametrov zgorevanja tudi z vidika varstva okolja, česar sam uporabnik ne more preveriti.

S tem se zagotovi učinkovita raba goriva in zmanjša količina emisij dimnih plinov, ki bi po nepotrebnem onesnaževale okolje. Izvajanje meritev je torej v interesu uporabnika in javnem interesu.

Na mali kurilni napravi se opravljajo:

  • prve meritve (izvedejo se po vgradnji oz. sanaciji male kurilne naprave – vzpostavljanje pogojev),
  • občasne meritve (periodično preverjanje delovanja male kurilne naprave).