Pregled naprav

Pregled naprav

Opravljamo prve, redne (letni) in izredne preglede kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Prvi pregled

Za doseganje ciljev je najbolj pomemben prvi strokovni pregled, ki se mora opraviti na vsaki novo vgrajeni ali rekonstruirani napravi (kurilni, dimovodni in prezračevalni napravi).  S prvim pregledom se preveri ustreznost vgradnje novih naprav ter ob rekonstrukcijah preveri vplive na obstoječe naprave in druge spremljajoče spremembe.

Cilj prvih pregledov je, da so naprave ob vgradnji ali rekonstrukciji pravilno vgrajene v skladu s predpisi in da je možno opraviti čiščenje naprav in meritve dimne emisije.

V bistvu je cilj prvega pregleda zavarovati uporabnika pred napakami izvajalcev in tudi projektantov.

Pri prvih pregledih ugotavljamo veliko napak, ki so posledica nestrokovne vgradnje, improvizacije, neupoštevanje navodil proizvajalcev in tudi pomanjkljivega projektiranja. Ugotavljamo tudi, da se pri vgradnji, rekonstrukciji, vzdrževanju ne spoštujejo pravni predpisi in tehnična navodila proizvajalcev naprav. Zato smo dolžni uporabnika na pomanjkljivosti pisno opozoriti, kar pa večino jemlje neresno, čeprav varujemo njih in njihovo premoženje.

Uporabniki pozabijo, da nepravilno vgrajene naprave ogrožajo njih, njihovo premoženje in ne izvajalce del.

Dimnikar izvede prvi pregled naprav na novih ali rekonstruiranih napravah ne glede na to, ali je za stavbo potrebno uporabno dovoljenje. Prvi pregled naroči uporabnik dimnikarskih storitev, za skupne dele stavbe v večstanovanjski stavbi pa upravnik stavbe ali predstavnik etažnih lastnikov.

Dimnikar v okviru prvega pregleda preverja osnovne zahteve, ki jih morajo vgrajene dimovodne naprave izpolnjevati v povezavi s stavbo, v katero so vgrajene in skupaj z malimi kurilnimi, prezračevalnimi in pomožnimi napravami tvorijo sklop oziroma neločljivo celoto ter so opredeljene v izjavi o lastnostih posamezne dimovodne naprave, v pravilih stroke ter v standardih SIST EN 13384 – Dimniki – računske metode termodinamike in SIST EN 15287 – Dimniki – Projektiranje, vgradnja in pregled dimnikov, opisane pa so v standardu SIST EN 1443 – Dimovodne naprave – Splošne zahteve.

Pri pregledu se mora upoštevati predpisan obseg prvega pregleda.

Redni (letni) pregled

Redni (letni) pregled je pregled (kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave) s katerim dimnikar ugotovi stanje in primernost obstoječih naprav za nadaljnjo neoporečno obratovanje in s katerim ugotovi morebitne spremembe in pomanjkljivosti v pogojih obratovanja. Pri pregledu dimnikar preveri tudi podatke, ki so vpisani v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev.

Z rednim pregledi se preprečuje, da bi obstoječe naprave ogrožale varnost uporabnika in njegovega premoženja, ogrožale varnost uporabnikov. Z rednim pregledom se uporabnika seznanja o stanju naprav in o ugotovljenih pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti. Pri pregledu se mora upoštevati predpisan obseg rednega pregleda, pravila stroke, standardi in tehnična navodila proizvajalcev naprav.

Po izvedenem pregledu je dimnikar dolžan izdati zapisnik. V kolikor pomanjkljivosti ni na napravah, dimnikar izda pozitivni zapisnik o rednem pregledu, v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti dimnikar izda negativni zapisnik o rednem pregledu, na katerega se zapišejo ugotovljene pomanjkljivosti in določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Pri pregledu se mora upoštevati predpisane Skupine pomanjkljivosti in Obvezna vsebina zapisnikov

Če dimnikar pri izvajanju rednega pregleda ugotovi, da obstoječe naprave po pravilih stroke niso neoporečne za obratovanje in da je za določitev vseh morebitnih pomanjkljivosti potreben obsežnejši pregled, kot ga obsega redni pregled, dimnikar uporabniku dimnikarskih storitev predlaga izvedbo dodatnih postopkov in vsebin izrednega pregleda. Če uporabnik dimnikarskih storitev zavrne izvedbo izrednega pregleda iz prejšnjega stavka, dimnikar na podlagi zapisnika o rednem pregledu o ugotovitvah takoj seznani pristojno inšpekcijo.

Izredni pregled

Izredni pregled naprav je pregled obstoječih naprav po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev.
Če pristojni inšpektor ugotovi, da je treba izvesti izredni pregled, njegovo izvedbo odredi z odločbo uporabniku dimnikarskih storitev.
Izredni pregled se opravlja zaradi ugotavljanja odprave ugotovljenih pomanjkljivosti:

  • po izrednih dogodkih,
  • po ponovni aktivaciji neaktivnih naprav in
  • zaradi ugotavljanja uporabe nedovoljenega goriva.

Izredni pregled naprav zaradi ugotavljanja pomanjkljivosti, ki vplivajo na varstvo pred požarom, se izvede na podlagi zahteve inšpekcije, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izredni pregled zaradi ugotavljanja pomanjkljivosti, ki vplivajo na emisije snovi v zrak z dimnimi plini ali na tveganje za okolje zaradi onesnaženja z gorivi ali ostanki zgorevanja ali na tveganje za zdravje in življenje ljudi, ali če obstaja sum, da gre za uporabo nedovoljenih energentov v mali kurilni napravi, se izvede na podlagi zahteve inšpekcije, pristojne za okolje.

Obseg storitve izrednega pregleda

Izredni pregled male kurilne naprave in z njo povezanih dimovodnih naprav, prezračevalnih naprav in pomožnih naprav je:

  •  pregled, ki je po postopku in vsebini enak prvemu pregledu, ob tem da se opravi na obstoječih napravah,
  •  pregled, ki obsega zgolj del postopkov in vsebin prvega pregleda,
  •  pregled, ki obsega odvzem vzorca za presojo uporabe nedovoljenega goriva v kurilni napravi, ali
  •  kontrolni pregled.

Dimnikar izda ali pošlje zapisnik o izrednem pregledu. Če je dimnikar izvedel izredni pregled na zahtevo pristojne inšpekcije, z zapisnikom seznani tudi njo. Dimnikar navede morebitne pomanjkljivosti v zapisniku o izrednem pregledu in uporabniku dimnikarskih storitev predlaga rok za odpravo pomanjkljivosti.
Če uporabnik dimnikarskih storitev pomanjkljivosti, ugotovljenih pri izrednem pregledu ni odpravil, dimnikar po opravljenem kontrolnem pregledu, izda negativen zapisnik, v katerem povzame vse ugotovljene in še neodpravljene pomanjkljivosti, ter ga posreduje pristojni inšpekciji.
Dimnikar v zapisniku o izrednem pregledu skladno s pravili stroke natančno navede, v katerem delu je kršena projektna ali tehnična dokumentacija in niso upoštevana navodila proizvajalca oziroma v katerem delu niso izpolnjene osnovne zahteve ali pogoji za neoporečno obratovanje.