Čiščenje kurilnih naprav

Čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav je najstarejša dimnikarska storitev. Zato je še vedno v kombinaciji z rednimi pregledi in meritvami emisij snovi v dimnih plinih pomemben sestavni del preventive, ki svoje rezultate doseže samo ob rednem izvajanju. Čiščenje se opravlja redno in izredno mehansko, generalno čiščenje naprav in čiščenje prezračevalnih naprav ter čiščenje ob izrednih dogodkih. Čiščenje se opravi na celotnem sklopu (kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimnik iztočnica) malih kurilnih naprav. Z rednim čiščenjem kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav se:

  • zagotovi požarno varno obratovanje naprav,
  • zmanjša poraba goriva in onesnaževanje okolja (1 mm sajnih oblog v kurišču pomeni 4-6 % izgube, kar se odrazi na dodatni porabi goriva in posledično večjih fifnančnih izdatkih),
  • zmanjša možnost za nastanek dimniškega požara, v kolikor pa dimniški požar že nastane, je škoda minimalna ali pa je sploh ni,
  • zagotovi nemoten dovod zgorevalnega zraka za zgorevanje goriva in odvod dimnih plinov skozi dimovodno napravo,
  • zmanjša možnost za uhajanje dimnih plinov v prostore in posledično zastrupitev ljudi z ogljikovim monoksidom (CO),
  • zagotovi ustrezno prezračevanje prostorov s kurilnimi napravami in v večstanovanjskih stavbah prostorov s plinskimi štedilniki.