Dimnikarske storitve

Izvajanje dimnikarske službe ima korenine že iz časa Marije Terezije, ki je dimnikarstvo uvedla zaradi požarne varnosti. Skozi zgodovino in tehnološki razvoj se je panoga prilagajala zahtevam časa. Tako je dandanes vloga in namen dimnikarske panoge razširjena na preventivno delovanje na področju požarne varnosti, varstva zdravja, varstva okolja ter učinkovite rabe energije. Z rednimi storitvami strokovni izvajalci dimnikarskih storitev skrbimo za:

  • nadzor nad pravilno vgradnjo kurilnih in dimovodnih naprav,
  • očiščenost kurilnih in dimovodnih naprav,
  • nadzor nad izpusti emisij dimnih plinov v ozračje,
  • varno delovanje kurilnih in dimovodnih naprav.

Kurilne naprave sodijo med nevarne naprave, saj v njih poteka proces zgorevanja, ki je človeku lahko škodljiv (dimniški požari, eksplozije, zastrupitve, …). Nadzor nad kurilnimi, dimovodnimi in prezračevalnimi napravami je izjemno pomemben, zlasti iz vidika onesnaževanja okolja in učinkovite rabe energije. Naše delo ni le čiščenje, ampak je izvajanje pregledov in opozarjanje uporabnika kurilne naprave ter obveščanje pristojnih organov na morebitne nepravilnosti, ki ogrožajo varnost ljudi. V primeru pasivnosti uporabnika in inšpekcijskih služb, napredka na področju varnosti in učinkovite rabe energije ni možno pričakovati.

Cilji izvajanja dimnikarskih storitev

Cilji izvajanja dimnikarskih storitev je skrb za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarna varnost ter energetska učinkovitost malih kurilnih naprav. Delovanje malih kurilnih naprav je namreč povezano z znatnimi vplivi na okolje, pri čemer posebej izstopajo visoke emisije delcev, pri katerih delež malih kurilnih naprav okvirno znaša petino celotnih imisij v Sloveniji. Tudi v porabi končne energije in s tem povezanimi emisijami toplogrednih plinov imajo male kurilne naprave pomemben delež.

Pravilno izvajanje dimnikarskih storitev pripomore k zmanjšanju onesnaževanja in manjši porabi goriv, doseganju področjih podnebnih sprememb, kakovosti zraka in energetske učinkovitosti. Del stroškov, povezanih z nadzorom in oskrbo malih kurilnih naprav, se končnemu uporabniku povrne zaradi manjših izdatkov za goriva. Primerno stanje malih kurilnih naprav in odvodnikov dimnih plinov pa je ne nazadnje bistveno tudi za zagotavljanje požarne varnosti in s tem za varovanje zdravja in premoženja tako uporabnikov kurilnih naprav kot drugih.

Naše dimnikarske storitve