Meritve emisij dimnih plinov

Meritve emisij dimnih plinov se opravijo zaradi preverjanja, ali kurilne naprave presegajo predpisane mejne vrednosti izpustov. Emisije dimnih plinov so pokazatelj, kako so naprave vzdrževane, kar je še posebej pomembno za kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, kot so npr. bivalni prostori.

Namen meritev emisij dimnih plinov je preprečiti, da bi se vgrajevale kurilne naprave, ki presegajo mejne vrednosti, da se zagotovi njihovo vzdrževanje in nastavitev parametrov zgorevanja tudi z vidika varstva okolja, česar uporabnik sam ne more preveriti.

S tem se zagotovi učinkovita raba goriva in zmanjša količina emisij dimnih plinov, ki bi po nepotrebnem onesnaževale okolje. Izvajanje meritev je torej v interesu uporabnika in javnem interesu.

Opravljamo:

  • prve meritve na novo vgrajenih ali rekonstruiranih kurilnih napravah in se morajo izvesti v roku treh mesecev od začetka obratovanja kurilne naprave;
  • občasne meritve, s katerimi preverimo ali obstoječe kurilne naprave presegajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak;
  • izredne meritve emisij dimnih plinov, ki so opravijo pri prijavi obstoječe male kurilne naprave.