Pregledovanje kurilnih naprav

Opravljamo prve, redne in izredne preglede kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Prvi pregled:

Za doseganje ciljev je najbolj pomemben prvi strokovni pregled, ki se mora opraviti na vsaki novo vgrajeni ali rekonstruirani napravi (kurilni, dimovodni in prezračevalni napravi).  S prvim pregledom se preveri ustreznost vgradnje novih naprav ter ob rekonstrukcijah preveri vplive na obstoječe naprave in druge spremljajoče spremembe.

Cilj prvih pregledov je, da so naprave ob vgradnji ali rekonstrukciji pravilno vgrajene v skladu s predpisi in da je možno opraviti čiščenje naprav ter meritve dimne emisije. V bistvu je cilj prvega pregleda zavarovati uporabnika pred napakami izvajalcev in tudi projektantov.

Pri prvih pregledih ugotavljamo veliko napak, ki so posledica nestrokovne vgradnje, improvizacije, neupoštevanje navodil proizvajalcev in tudi pomanjkljivega projektiranja. Ugotavljamo tudi, da se pri vgradnji, rekonstrukciji, vzdrževanju ne spoštujejo pravni predpisi in tehnična navodila proizvajalcev naprav. Zato smo dolžni uporabnika na pomanjkljivosti pisno opozoriti, kar pa večino jemlje neresno, čeprav varujemo njih in njihovo premoženje.  Uporabniki pozabijo, da nepravilno vgrajene naprave ogrožajo njih, njihovo premoženje in ne izvajalce del.

Redni pregled:

Redni (letni) pregled je pregled kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave, s katerim dimnikar ugotovi stanje in primernost obstoječih naprav za nadaljnjo neoporečno obratovanje in s katerim ugotovi morebitne spremembe in pomanjkljivosti v pogojih obratovanja. Pri pregledu dimnikar preveri tudi podatke, ki so vpisani v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev.

Z rednim pregledi se preprečuje, da bi obstoječe naprave ogrožale varnost uporabnika in njegovega premoženja, ogrožale varnost uporabnikov. Z rednim pregledom se uporabnika seznanja o stanju naprav in o ugotovljenih pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti. Pri pregledu se mora upoštevati predpisan obseg rednega pregleda, pravila stroke, standardi in tehnična navodila proizvajalcev naprav.

Izredni pregled:

Izredni pregled naprav je pregled obstoječih naprav po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev.
Če pristojni inšpektor ugotovi, da je treba izvesti izredni pregled, njegovo izvedbo odredi z odločbo uporabniku dimnikarskih storitev.
Izredni pregled se opravlja zaradi ugotavljanja odprave ugotovljenih pomanjkljivosti:

  • po izrednih dogodkih,
  • po ponovni aktivaciji neaktivnih naprav in
  • zaradi ugotavljanja uporabe nedovoljenega goriva.

Izredni pregled naprav zaradi ugotavljanja pomanjkljivosti, ki vplivajo na varstvo pred požarom, se izvede na podlagi zahteve inšpekcije, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izredni pregled zaradi ugotavljanja pomanjkljivosti, ki vplivajo na emisije snovi v zrak z dimnimi plini ali na tveganje za okolje zaradi onesnaženja z gorivi ali ostanki zgorevanja ali na tveganje za zdravje in življenje ljudi, ali če obstaja sum, da gre za uporabo nedovoljenih energentov v mali kurilni napravi, se izvede na podlagi zahteve inšpekcije, pristojne za okolje.